Köszöntjük honlapunkon!

Köszöntő                                          Az iskola sajátosságai                                        Iskolánk története

 

Köszöntő

IskolánkÖrülök, hogy érdeklődik intézményünk iránt és megtisztel minket figyelmével.

Honlapunkon szeretnénk bemutatni Önnek a Radó Tibor Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben folyó nevelő-oktató munka sokszínűségét, összetettségét.
Betekintést nyerhet az intézmény hétköznapjaiba, láthatja eredményeinket, amelyek naponta motiváló tényezőként hatnak gyermekre, felnőttre egyaránt.

Dr. Bagdy Emőke professzor asszony szerint a harmonikus élethez öt dolog szükséges:

Kocogás

Kacagás

Lazítás

Megértés

Segítés

Ezek fellelhetők mindennapjainkban, sőt meghatározzák iskolai életünket. Így jókedvűen, a másik ember iránt érzett empátiával éljük a dolgos hétköznapokat. Mindig szem előtt tartjuk, hogy "egyik-másik fa milyen girbe-gurba, mégis édes a gyümölcse".

Remélem, hogy honlapunk nemcsak információhoz juttatja Önt, hanem kellemes olvasmányul is szolgál!

 

Reiger Andrea
címzetes igazgató

Vissza a lap tetejére

 

Az iskola sajátosságai

 

Intézményünk Győr Megyei Jogú Város közoktatásában jelentős szerepet tölt be.
Intézményünk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete.
Működtetőnk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Jelenlegi működési területeink:

I. Általános iskola

II. Integrált nevelés-oktatást segítő gyógypedagógiai módszertani intézményegység

A NYME Apáczai Csere János Kar Gyógypedagógia Intézeti Tanszék, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar valamint a Kaposvári Egyetem Pedagógia Kar felkérésére tanulásban akadályozott és logopédia szakos gyógypedagógus hallgatók számára gyakorlati helyet biztosít intézményünk.

 

Az iskola pedagógiai arculata:

Pedagógiai munkánkban az egyéni bánásmód, a sérülés specifikus oktatás mellett a nevelés is kiemelt szerepet kap. melynek célja a sikeres társadalmi integráció elérése. A tananyag elsajátíttatásán túl nagy hangsúlyt fektetünk tanítványaink szociális képességeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztésére.

A tanítás folyamatában az egyéni képességprofil figyelembevételével, a differenciált készség- és képességfejlesztés, kiscsoportos foglalkoztatás, speciális tanítási módszerek, terápiás gyógypedagógiai eljárások, kiegészítő gyógypedagógiai szolgáltatások alkalmazása valósul meg.

Tanulóinknak az ismeretanyag elsajátítása mellett boldog, felszabadult, vidám iskolás éveket kívánunk biztosítani. Ezeket a törekvéseinket szolgálják a sport és szabadidős programjaink és nyári táboraink, melyek kiváló színterei az integrációnak. A sportkörök, a zenei szakkör a szabadidő hasznos eltöltésén túl a tehetséggondozás színterei is. Diákjaink számos sport és tanulmányi verseny sikeres résztvevői. Az iskolánkban működő „Süss fel Nap” Alapítvány segíti pedagógiai munkánkat. A kulturális, szabadidős tevékenységek, nyári táborok megszervezéséhez anyagi forrást teremt.

 

Tárgyi feltételek:

Az oktató-nevelő munka három épületben történik, melyek biztonságos környezetet biztosítanak tanulóinknak. Törekszünk arra, hogy az iskolai környezet esztétikus, a modern kor követelményeinek megfelelő legyen. Ennek megvalósítása érdekében folyamatosan együttműködünk a fenntartóval. Továbbá keressük azokat az együttműködési lehetőségeket cégekkel, magánszemélyekkel, akik társadalmi szerepvállalásukkal segítik törekvésünket. Így bővül folyamatosan a játszótéri eszközparkunk, megújul meglévő infrastruktúránk. Tesszük mindezt a fenntarthatóság és a környezettudatosság jegyében.

Az osztálytermek, folyosók dekorációja a kollégák gondos keze munkáját dicsérik. Tanítványaink gyermek centrikus, barátságos biztonságos környezetben töltik mindennapjaikat. Az iskola és a szülők együttműködésének eredményeként lehetőségünk van a zöld, virágos környezet megteremtésére is.

 A számítástechnika teremben történik az informatika oktatása. A tornaterem, a tornaszobák és a sportpálya szolgálják a testnevelésórák, a mozgásterápiák, és a gyógytestnevelés órák szakszerű, magas színvonalú megtartását. Iskolai könyvtár is a tanulók rendelkezésére áll. Interaktív táblák, modern fejlesztő eszközök sokasága segíti a pedagógusok munkáját. Épületeink udvarain játszótéri és sporteszközök várják a tanulókat.

Vissza a lap tetejére

 

Iskolánk története

 

Radó Tibor Radó Tibor a győri gyógypedagógiai iskoláztatás megalapítója, iskolánk első igazgatója.

1947-ben Győr város általános iskoláiban az értelmi fogyatékosokat kiválogatta a növendékek közül és az akkori tanfelügyelő kérésére javaslatot tett a létszámnak megfelelő osztály nyitására.
1948. szeptemberében 6 osztályban 98 növendékkel folyt a gyógypedagógiai oktatás. A város különböző részeiben működő általános iskolákban nyílt egy- egy gyógypedagógiai osztály.
1949. augusztusában központi helyet kapott az iskola a Bordás - féle árvaház helyén (mai Szent István úton a Honvéd ligettel szemben).
Radó Tibor polihisztor módjára dolgozott a gyógypedagógia ügyéért, az elméleti alapok kidolgozása és a gyakorlati megvalósítás egyaránt szívügye volt:

Munkásságában jelentős szerepet kapott a jó felvilágosító munka és a szelekció.
1955. október 1-én indult meg iskolánkban a Gyermeknevelési Tanácsadás, majd 1958-tól a Defektológiai Állomás, Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó néven működött tovább.
1955. november 1-én kezdődött a logopédiai nevelés 28 beszédhibás gyermekkel.

Illés István

Az 1963-as esztendő fordulatot hozott a győri gyógypedagógia életében. Modern, új épületbe költözhetett az iskola, Szabadhegyen a József A. u. 4. szám alá, ahol 5 tanulócsoport 90 tanulóval és 10 nevelővel tevékenykedett korszerű körülmények között.
Az új épület lehetővé tette, hogy a délutáni foglalkozásokon, a munkára nevelés keretében beinduljon a szőnyegszövés, mint a munkára felkészítés utolsó fázisa. Ez a tevékenység Illés István gyógypedagógiai tanár nevéhez fűződik, aki Békésszentandráson tanulta a perzsaszőnyeg csomózást, és mesterfokon művelte azt. Megtanította a pontos, precíz és esztétikus munkadarab készítésére tanítványait. Ez a tevékenység egyben kialakította a tanulókban a munkához való pozitív hozzáállást.

1968-ban megindult az iskola belső szelekciós munkája a debilis (enyhe értelmi fogyatékos) és imbecillis (középsúlyos értelmi fogyatékos) gyermekek különválasztása. A kialakított két foglalkoztatós csoport kísérleti tantervvel kezdte meg munkáját.

Radó Tibor felesége nemcsak a magánéletben, hanem a munkában is igazi társa volt az egykori igazgatónak. Nem volt pedagógiai végzettsége, de a gyermekek iránti szeretete, a férje iránti tisztelete és a gyógypedagógia ügyéért való elhivatottsága nemcsak említésre méltó, hanem példaértékű az utókor számára.
1972. januárjában sajnálatos esemény következett be: Radó Tibor 48 éves korában elhunyt.

Az 1970-es években a megnövekedett gyermeklétszámot az iskola épülete már nem tudta befogadni. Tagiskolák nyíltak a város különböző részein:

1976-ban         Bácsán
1980-ban         Likócson
1984-ben         Madách utcában
1985-ben         Páva utcában
1988-ban         Herman Ottó utcában és a Zöld utcában
1990-ben         Türr István utcában.

Ezek a tagiskolák megszűnt óvodák és általános iskolák épületei voltak. 3-4-5 tanulócsoport elhelyezésére adtak lehetőséget. A tanév vége mindig költözést jelentett, hiszen a tantermek és kiszolgáló helyiségek mérete meghatározta, hogy milyen korosztályú és létszámú tanulócsoport befogadására képes az adott tagiskola.
1987/88. tanévtől Speciális Szakiskolai osztállyal bővült az iskola profilja.
1990-ben autista gyermekeket fejlesztő csoport kezdte meg működését.

Az 1997. év az intézmény életében sorsfordulót jelentett. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozata alapján megkapta az iskola a József Attila u. 56-58. szám alatti épületeket, ezzel egyidejűleg a város különböző pontjain lévő tagiskolák megszűntek.
Új korszak kezdődött az intézmény életében. 50 év után hasonló élményt élhettünk át, mint amit 1947/48-ban Radó Tibor érezhetett, amikor az iskolát alapította.
Várakozással teli arcok, ambiciózus, tettre kész kollégák kezdték el intézményükben a szakmai munka építését. Az oktatáspolitikai helyzet is új szellemiséget hozott. Nemzeti Alaptanterv, kerettanterv, helyi tanterv, pedagógiai program, nevelési program, minőségbiztosítás, értékelési rendszer, házirend, szabályzatok - mindezek megalkotása a helyi sajátosságok figyelembe vételével a tantestületre várt. Lehetőség volt arra, hogy az általunk fontosnak tartott oktatási - nevelési elveinket papírra vessük, illetve közösen meghatározzuk tanulónk fejlesztésének formáit.
Fontosnak tartottuk:

 

Vissza a lap tetejére