Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

 

Iskolánk 2017 januárjában adott be pályázatot Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím elnyerésére. Az Oktatási Hivatal által kiírt pályázaton - a Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján - az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese a rendkívül magas szakmai színvonalú pályamunkák közül a Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt érdemesnek ítélte Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselésére.

A bázisintézmény olyan megyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben az adott szolgáltatási területhez kapcsolódó jó gyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jó gyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A 2020-2021 tenévi bázisintézményi munkaterv letőltése

Jógyakorlataink:

 

Kapcsolattartó:
          Reiger Andrea
          Telefon: +36-20-287-95-00
          E-mail: reigerandi@gmail.com

 

 

 

Akadálymentesítés az általános iskolai  Mozgásnevelés / Testnevelés tanórákon autizmus spektrum zavarral élő tanulók számára

Hogyan juthatunk el odáig, hogy a Mozgásnevelés/Testnevelés órák az autizmussal élő gyermekek számára is értelmezhetővé, változatossá, élvezhetővé váljanak? Hogyan tudjuk az egészség megőrzésére irányuló feladatok végzésére motiválttá tenni tanulóinkat, kezdeményező készségüket fejleszteni?

Évekkel ezelőtt fogalmazódott meg bennünk a kérdés, ahogy autizmussal élő gyermekeink beszűkült, öningerlésre irányuló mozgásrepertoárját figyeltük.

Olyan tornatermi órák szervezésében gondolkodtunk, s nem terápiás eljárásban, amely a spektrumba tartozó összes gyermek számára elérhetővé teszi a mozgásnevelést. Ennek megvalósítása érdekében vezettük be a Mobileszközt a 2005/2006-os tanévben. A gyermekek adottságai, életkori sajátosságai, képességei, egyéni szükségletei és motiválhatóságuk figyelembevételével készültek el a mozgásnevelés fejlesztési tervei. A Mobileszköz kialakításakor az autizmus spektrumán évtizedek óta sikerrel alkalmazott, tudományos kutatásokkal támogatott módszertant alkalmaztunk a mozgásfejlesztésben. Az alkalmazott módszertan alapjai: strukturált környezet, egyénre szabott vizuális környezeti támpontok, viselkedéses, illetve kognitív-viselkedéses megközelítés. A Mobileszköz bevezetésével például lehetővé vált kisebb tanulócsoportok egy tornaeszközön, egy időben, de egymástól független területen történő feladatvégzése, melyek újfajta rutinok és mozgással kapcsolatos szokások kialakítását, elsajátíttatását célozták meg.

Tér, idő és a tevékenység strukturált formában jelenik meg a feladathelyzetekben. Ugyanakkor teret biztosítunk a spontán mozgásnak is. Iskolánkban a fejlesztés minden területén a Boardmaker képeit használjuk a kommunikáció vizuális megsegítésére. E programból választjuk ki elsődlegesen a szükséges képeket a mozgásneveléshez is. A tanulás első szakaszában a képek értelmezését tanítjuk. A Mobileszköz segítségével strukturált a tér, a tevékenység, és az idő, így a tanulók választ kapnak, hogy /Hol? Mit? Mennyi ideig?/ tegyenek, tehetnek.

Tapasztalatunk szerint a Mobileszközzel történő strukturálás lehetőséget kínál csoportos feladatvégzéskor a tanulók egyidejű foglalkoztatására, ugyanannak a tornaeszköznek az egyidejű használatával.

Lehetőséget nyújt a csoportok tanulói számára várakozás és tér-köz távolság begyakorlására.

A tanulók képeinek sorrendje a Mobileszközön /a sorrend megváltoztatása a gyakorlatok között/ segíthet olyan diákoknak, akik nehezen viselik, ha nem ők az elsők a sorban, vagy nem ők kezdenek egy feladatvégzést. A strukturált feladatvégzés mellett a strukturálatlan helyzetek is megjelennek. A feladatok kiválasztása alkalmazkodik, - a tantervi követelményeket figyelembe véve - a gyermek egyéni képességeihez és alkalmi motiváltság szintjéhez, hangulatához.

14 év telt el a kezdetek óta. Elmondhatjuk, hogy a Mobileszköz használata apróbb finomításokkal, működőképesnek bizonyult. A mozgásnevelés foglalkozásokon túl alkalmazzuk, használjuk a Mobileszközt szervezett szabadidős programokon, családi napokon, sok más színtéren, helyszínen.

Vissza a lap tetejére

 

Érted (?) Vagyok! Beszédpercepciót fejlesztő komplex program

Jó gyakorlatunk abból a célból született, hogy a magunk és – a beszédpercepció különböző szintjein jelentkező elmaradást, vagy zavart mutató gyerekekkel foglalkozó - pedagógusok, óvodapedagógusok célirányos, fejlesztő, terápiás munkáját segítse.
Olyan játékos feladatokat gyűjtöttünk csokorba- egy feladatgyűjtemény formájában- amelyek a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztését szolgálják. Gyakorlatainkat négy éves kortól olyan gyermekpopuláció számára ajánljuk, akik már beszélnek, de beszédészlelési nehézségeik következtében nem, vagy részlegesen képesek azonosítani és reprodukálni a különböző nyelvi egységeket, illetve a grammatikai, szintaktikai struktúrák, valamint a szemantikai egységek megértésében, és értelmezésében bizonytalanok, vagy sikertelenek. 
Ez a gyűjtemény, feladataival a beszédészlelési és beszédmegértési rendszer hierarchikus felépítését követi, biztosítja és lehetővé teszi a célirányos fejlesztést. A nyelvi rendszert érintő percepciózavarok terápiájához a komplex nyelvi profil minden egyes szintjéhez rendel feladatokat. Kezdve az akusztikai-fonetikai-fonológiai szinttől a lexikai, morfoszintaktikai szinten keresztül egészen a szemantikai, illetve a pragmatikai szinttel bezárólag. Mivel fokozatosan nehezedő feladatokat rendeltünk hozzá az előbb felsorolt nyelvi területekhez, ezért a feladatgyűjtemény segítségével a gyermek sérülését, életkorát, egyéni képességeit maximálisan figyelembe véve építhető fel a terápia/fejlesztő foglalkozás. A terápia a fejlődés ütemének megfelelően változtatható. A gyermeki életkor széles spektrumát öleli át, több éven át is használható a nagy mennyiségű gyakorlóanyagnak köszönhetően. A gyermek számára játékos, élményszerű, változatos feladattípusokat tartalmaz. Egyéni - és kiscsoportos fejlesztésre egyaránt alkalmazható, sőt frontális, vagy differenciáló osztálymunkába is beépíthető.  Jó gyakorlatunk az alábbiakat tartalmazza:

A CD-ről kinyomtatható a feladatgyűjtemény anyaga, összefűzve praktikus, átlátható formában forgatható. A tartalomjegyzék alapján könnyen kiválasztható a fejlesztendő területhez illeszkedő feladattípus. Melléklete színes képekkel illusztrálja a feladatokat. Azokat laminálva, kivágva is használhatjuk a fejlesztések alkalmával.
Továbbképzésünk anyaga azoknak a szakembereknek szól, akik nem rendelkeznek logopédus végzettséggel, de nyelv- és beszédfejlesztést végeznek a feladatgyűjtemény által megcélzott korosztály esetében. Ők elméleti alapokat kaphatnak a beszédészlelés, - megértés működésének tipikus és attól eltérő módjáról, a fejlesztés lehetőségeiről, kiadványunk alkalmazásának előnyeiről.
Hospitálás felajánlásával tesszük lehetővé a gyakorlatban történő megismerkedést feladatgyűjteményünkkel. Igény szerint mentorálást is tudunk biztosítani a kiadványt használók számára.

Vissza a lap tetejére

 

Zenei nevelés Ulwila módszerrel

Iskolánkban a sokszínű tehetséggondozás egyik szelete a hangszeres játék oktatása.
Intézményünk a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával, nevelésével foglalkozik, de számukra a zenetanulás sok szempontból korlátozott módon, vagy egyáltalán nem elérhető.
Egyrészt tanulási nehézségeik miatt az ötvonalas kottarendszer számukra nehezen értelmezhető. A térlátás, a hallás, az intonációs készség, a velünk született zenei tehetség hiánya lehetetlenné teszi számukra, hogy egyáltalán kapcsolatba kerüljenek a hangszeres muzsika tanulásával, művelésével.
Másrészt tanulóink szociálisan olyan hátrányos helyzetből indulnak, hogy szüleik fejében meg sem fordul annak lehetősége, hogy gyermeküket zenére taníttassák. A zenetanulás nem olcsó mulatság, csak a kiváltságosok lehetősége, mint a tenisz, vagy a lovaglás.
Hangszeres oktatásunk immár nyolcadik éve működik szakkörként, egyéni fejlesztés formájában. Három állandó pedagógussal tanítunk, többek között a német ULWILA zenei módszer alkalmazásával. Ez egy speciális módszer, mely színekkel helyettesíti az ötvonalas kottarendszert, ezáltal nem kell hosszú időn keresztül küzdeni a bonyolult zeneelmélet megértésével. A furulyaórákon általában már az első alkalommal kéthangos dalokat játszanak a gyerekek. Ez óriási sikerélmény a számukra, hiszen hallják, hogy önálló, értékelhető zenei produkciót tudnak létrehozni. Látják a színes kottában megjelenő jeleket, értelmezik, és a játék folyamán azonnal hallják az eredményt. Ez egy öngerjesztő motivációs rendszer. Érzik, hogy a dicséret nem leereszkedő, hanem valós teljesítményükért kapják.
Hangszeres oktatásunk jó gyakorlatként is működik. Bár nem vagyunk zeneiskola, és csak szakköri kereteken belül zajlik az oktatás, munkánk mégis dinamikus fejlődést mutat. A furulyaszakkört első évben hat fő, idén már hatvankét tanulónk veszi igénybe. A furulya azért kézenfekvő, mert nem speciális, hanem mindenki számára elérhető alaphangszer, és nem kell hozzá feltétlenül vájt fül. Az évek folyamán többször is bővítettük a hangszeres tanulási lehetőségeinket. Az alt-, tenor- és basszusfurulya oktatását automatikusan lehetővé tette, hogy a színes kotta rendszerben ezek a hangszerek egyféle rendszerben olvashatók, nincs szükség transzponált kottákra, vagy új fogásmód megtanulására. Ehhez kidolgoztunk egy speciális módszertani kottakönyvet, mely a már fent említett Ulwila színes kotta rendszerén alapul. A xilofon és a basszusgitár tanulás sem kívánt különösen nagy beruházást. Csellót alakítottunk át a barokk gamba hangszer formájára, így a bundokkal ellátott hangszer, lehetőséget nyújt tanulóinknak is a tiszta hangszeres játékra az intonációs készség feltétlen megléte nélkül. Három éve bevezettük a zongoratanítást, valamint két éve a hegedűoktatást is alapfokon. Terveink között a fuvolaoktatás meghonosítása a következő, de hangszer hiányában ez egyelőre anyagi korlátokba ütközik.
Tanulóink számára a fellépés lehetősége is adott. Az elmúlt nyolc évben rendszeresen és nagy sikerrel vettünk részt különböző koncerteken, zenei versenyeken, kisebb nagyobb formációkkal. Munkánk iránt sokan érdeklődnek, többek között a normál tantervű helyi Liszt Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti Iskola is. Módszereinkkel új távlatokat nyithatunk a zeneoktatásban, SNI gyermekek számára is.

Vissza a lap tetejére

 

Az úszás, mint mozgásfejlesztő módszer az SNI ellátásban


Az utazótanári feladatok magas szintű ellátásánál elengedhetetlen a megfelelő tárgyi feltételek megteremtése. A szomatopedagógiai illetve konduktori és gyógytornászi munka során olyan nagyméretű teremre és sporteszközökre van szükség, melyet csak kevés iskola tud nagy óraszámban biztosítani. Ez az egyik oka annak, hogy az SNI ellátás keretén belül bevezettük az úszás oktatását illetve az úszóedzést.

A másik, és talán nyomósabb oka pedig az, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek számára olyan lehetőséget kell biztosítani, hogy később – felnőtt korukban is – tudjanak sportolni. Az úszás egy olyan sport, ami segít az izmok átmozgatásában, a kondíció megőrzésében, javításában, a súlyosabban sérülteknek pedig olyan mozgásélményt nyújt, amit a szárazföldön soha nem tudnának átélni.

A jól úszók (mélyvízben biztonságosan) számára elsődleges szempont a kondicionális képességek fejlesztése, a hibajavítás – természetesen a sérülésspecifikus technika figyelembevételével. 

A kicsiknél, kezdőknél természetesen az úszásoktatás a fő feladat. A hosszú távú cél három úszásnem (gyorsúszás, hátúszás, mellúszás) elsajátítása – természetesen náluk is sérülésspecifikusan. Fontos a játékosság, az egyéni odafigyelés – a technika tanításánál illetve a hibajavításnál egyaránt. A rehabilitációs célú úszásnál (illetve bármilyen mozgásfejlesztésnél) nagyon fontos a motiváció fenntartása. Szerencsére a víz, mint közeg már önmagában óriási motivációs tényezőt jelent!
A meleg víz lazítja az izmokat, a víz felhajtó ereje segít a mozdulatok kivitelezésében.

Az úszás természetesen csak uszodai körülmények között végezhető a tanév során, ezért ez a gyakorlat csak olyan településeken alkalmazható, ahol uszoda található, illetve megoldható a gyermekek uszodába szállítása. 

A kiinduló állapotot illetve az úszástudás szintjét megfigyeljük év elején. A tanulókat a tanév során minden órán szóban értékeljük, a tanév végén pedig egy írásbeli összefoglaló készül az egész éves teljesítményről, fejlődésről.

Vissza a lap tetejére

Színes osztálytermi technikák matematika órán az alapozó szakaszban

Iskolánk a 2010/2011-es tanévben indította el az első logopédiai osztályát. Tanulóink számára az olvasáson, íráson kívül a matematika is nagy kihívást jelent. Elsősorban a beszédértési nehézségek, hiperaktivitás, koncentráció és figyelemzavar, a logikai gondolkodás, az analógiás gondolkodás hiánya nehezíti számukra a matematikai alapok elsajátítását. A jó gyakorlattal azoknak a pedagógusoknak próbálunk segítséget nyújtani, akik több ilyen problémával küzdő tanulót is integrálnak.

            Olyan feladatokat gyűjtöttünk össze, amelyek minél több érzékszerv bevonásával segítik a tanulókat a megértésben az életkori sajátosságokhoz is igazodva. Játékkal, mozgással, animációval, zenével próbáljuk a tanulóknál a tantárgyhoz való pozitív hozzáállást is kialakítani.

            A videóban kettő mozgásos, játékos feladatot mutatunk be. Ezek könnyen megvalósíthatóak és lehetőséget adnak a tanulóknak a mozgással nyomatékosított számolásra. Feladattípusonként különböző zene, illetve zenés időzítő segíti a felidézést.

            A nehezebb műveletek, például a tízesátlépéses összeadás, kivonás, szorzás, osztás kialakításához, elsajátításához a videóban szintén adunk ötleteket. Részletesen, lépésekre bontva mutatjuk az algoritmus megszerzéséhez szükséges részfeladatokat.

            A beszédértési nehézség a szöveges feladatokon kívül az elvontabb feladattípusok például a pótlások, nyitott mondatok értelmezésében is akadályozhatja a tanulókat. Ezeket a feladatokat játék, elsősorban lego segítségével tesszük konkrétabbá. Az összekapcsolt területek erősítik egymást, támogatják a megértést, az elmélyítést, rögzítést. A lego játék a gyerekek számára elsősorban a játék, a szórakozás eszköze. Éppen ezért szívesen oldják meg segítségével a nehezebbnek tűnő feladatokat is. A PowerPoint animációk szintén segítenek abban, hogy elő tudják hívni a már eljátszott feladatokat, mivel számukra a tanítói magyarázat, utasítás nehezen érthető. 

            Ezek a játékok folyamatosan változnak az aktuális osztály érdeklődési körének, sajátosságainak figyelembevételével. Ezen technikák bemutatásával az a célunk, hogy induló ötleteket adjunk a kollégáknak, amelyeket ők továbbfejleszthetnek, alakíthatnak a saját tanulóik igényeihez. Irányt mutathat abban, hogyan segíthetjük azokat a tanulókat, akiknek a tanítói magyarázat nem biztosítja a megértést.

Vissza a lap tetejére